شرکای تجاری

شرکای تجاری راپکو: BAGLINE, ARIOSTEA, COSMAPACK, BUZULUK,…

پروژه ها

فیلد پروژه های راپکو: EPC, Engineering and Technical Consultancy Services, Film for Packaging lines ,…

فعالیت ها

راپکو مجرب در خدمات فنی، تیم بازرگانی، خدمات تخصصی با رویکرد پاسخگویی به نیاز مشتریان

شبکه های اجتماعی